focus-re

Idź do spisu treści

Menu główne

Zarządzanie nieruchomościami

Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741), precyzuje m.in. pojęcie zarządcy oraz określa definicję zarządu.

Art. 185 mówi, że:
- Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

- Zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej.

Art. 184 określa wymagania dotyczące zarządcy:
- Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców na zasadach określonych w Ustawie.

- Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową, nadaną w trybie przepisów tej Ustawy.

- Podmioty gospodarcze moga prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jeżeli zarządzanie będzie wykonywane przez osoby posiadające licencje zawodowe.

Copyright (C) - FOCUS Real Estates

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego